4 کتاب کتابخوان فروردین

ساخت وبلاگ
چکیده : کتابخانه عمومی صداقت پیکان - 4 کتاب کتابخوان فروردین "); } else { doc... با عنوان : 4 کتاب کتابخوان فروردین بخوانید :
کتابخانه عمومی صداقت پیکان - 4 کتاب کتابخوان فروردین "); } else { document.write("
"); } } } function snowNS() { // Netscape main animation function for (i = 0; i doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } dx[i] += stx[i]; document.layers["dot"+i].top = yp[i]; document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowNS()", speed); } function snowIE() { // IE main animation function for (i = 0; i doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } dx[i] += stx[i]; document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowIE()", speed); } if (ns4up) { snowNS(); } else if (ie4up) { snowIE(); کتاب,کتابخوان,فروردین,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 6:21