همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران

ساخت وبلاگ
چکیده : کتابخانه عمومی صداقت پیکان - همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران "); } e... با عنوان : همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران بخوانید :
کتابخانه عمومی صداقت پیکان - همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران "); } else { document.write("
"); } } } function snowNS() { // Netscape main animation function for (i = 0; i doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } dx[i] += stx[i]; document.layers["dot"+i].top = yp[i]; document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowNS()", speed); } function snowIE() { // IE main animation function for (i = 0; i doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } dx[i] += stx[i]; document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowIE()", speed); } if (ns4up) { snowNS(); } else if (ie4up) { snowIE(); همایش,مهارت,ارتباطی,برای,کتابداران,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 6:21